T.f. Tabiiy va iqtisodiy geografiya asoslari

T.f. Tabiiy va iqtisodiy geografiya asoslari

Yerning shakli, o'lchamlari, zichligi, tuzilishi nimaga bog'liq?

======

#Koinotda joylashgan o'rniga

======

 Katta-kichikligiga

======

Quyoshga uzoq yoki yaqin joylashganiga

======

Shakliga

++++++

 

Yer yuzasida nimaning mavjudligi suvning suyuq holda bo'lishiga imkon beradi?

======

#Atmosfera bosimining mavjudligi

======

Kariolis kuchi

======

Gravitatsiya kuchi

======

Barcha javoblar to'g'r

++++++

 

Yer po'stida eng ko'p tarqalgan kimyoviy elementlar qaysi?

======

#Kislorod, kremniy, alyumuniy

======

Alyuminiy, kaliy, kalsiy

======

Kislorod, kalsiy, alyuminiy

======

Kaliy, kislorod, alyuminiy

++++++

 

Qaysi yer po'sti o'rta okean tizmalariga to'g'ri keladi?

======

#Riftogen yer po'sti

======

Okean yer po'sti

======         

Oraliq yer po'sti

======

Materik yer po'sti

++++++

 

Yer po'stining ichki qismida ro'y beradigan uzilish; siljish va sinish kabi jarayonlar natijasida nima sodir bo'ladi?

======

#Zilzila

======

O'pirilish

======

Sunami

======

Vulqon

++++++

 

Yer orbitasining yaqinlashganda va uzoqlashgandagi tezligini toping?

======

#30,3 km/s, 29,3 km/s

======

23,9 km/s, 33,0 km/s

======             

29,3 km/s, 30,2 km/s

======

29,3 km/s, 30,3 km/s

++++++

 

Geografik qobiqning eng sodda tuzilish darajasi qaysi?

======

#Geokomponentli

======

Geotizimli

======

Geosferali

======

Sistemali

++++++

 

Geografik qobiqning vertikal tuzilishini qaysi tarkibiy tuzilish darajasi belgilaydi?

======

#Geosferali

======

Geotizimli

======

Geokomponentlari

======

Sistemali

++++++

 

Geografik qobiqning gorizontal tuzilishini qaysi tarkibiy tuzilish darajasi belgilaydi?

======

#Geotizimli

======

Geokomponentli

======

Geosferali

======

Gistemali

++++++

 

Geografik qobiqning chegarasi qayerdan o'tkaziladi?

======

#B va S javoblar to'g'ri

======

Geografik qonuniyatlar namoyon bo'ladigan yuzadan

======

Geokomponentlar o'zaro ta'sirda bo'ladigan sathdan o'tkaziladi

======

Ozon pardasidan

++++++

 

Geografik qobiqda moddalar necha xil holatda uchraydi?

======

#3

======

2

======

4

======

5

++++++

 

Geografik qobiqni tashkil etuvchi komponentlar va geosferalarning o'zaro ta'siri natijasida nima hosil bo'ladi?

======

#Geotizimlar

======

Fatsiya

======

Landshaft

======

Maydon

 ++++++

 

Geografik qobiqning qanday asosiy qonuniyatlari mavjud?

======

1.Bir butunlik                   2. Zonallik                 3. Azonallik                4. Modda va energiya almashinuvi             5. Ritmiklik

#1; 2; 3; 4; 5;

======

2;  4

======

4;  5

======

1; 3

++++++  

               

Barcha komponentlarning bir-biri bilan chambarchas bog'liqligi qaysi qonuniyatda aks etadi?

======

#Bir butunlikda

======

Modda va energiyaning aylanma harakatida 

======

Ritmiklikda

======

Azonallikda

++++++

 

Aylanma harakatda qayerdagi moddalar ishtirok etadi?

======

#Litosfera, Atmosfera, Gidrosfera, biosfera

======

Atmosfera

======  

Gidrosfera va biosfera

======

Atmosfera va Gidrosfera

++++++

 

Gipergenez zonasi bu-……….?

======

#Nuragan g'ovak jinslar tarqalgan chegara

======

Nuragan g'ovak jinslarning to'plangan chegaras

======

G'ovak jinslar chegarasi

======

To'g'ri javob yo'q

++++++

 

Atmosferaning umumiy sirkulatsiyasiga qanday aylanma harakatlar  qo'shiladi?

======

#Mintaqaviy, mahalliy

======

Mahalliy

======

Hududiy

======

Umumsayoraviy

++++++

 

Organik moddalarning hosil bo'lishi va parchalanishi qaysi harakatda sodir bo'ladi?

#Biologik aylanma harakat

======

Atmosferadagi aylanma harakatda

 ======                 

Gidrosferadagi aylanma harakat

======

Barchasi to'g'ri

++++++

 

Yer tarixidagi eng katta ritmiklik necha yilni o'z ichiga oladi?

======

#180-220 mln yil

======

170-210 mln yil

=======

160-200 mln yil

======

200-300 mln yil

++++++

 

Yerda qalqish hodisasini hosil qiluvchi kuchlarning o'zgarishi bilan qaysi ritmiklik bog'liq?

#Ko'p asrlik

======

Yillik

======

Sutkalik

======

Asr ichidagi

++++++

 

Quyosh faolligi bilan bog'liq bo'lgan qaysi sikllar yaxshi o'rganilgan?

======

#11; 22; 33

======

13; 23; 33

======

11; 21; 33

======

11; 22; 55

++++++

 

Quyosh sikllari bilan yerdagi qaysi jarayonlar o'zaro bog'liq?

======

#Barchasi to'g'ri

======

Vulqon faolligining kuchayishi

======

Iqlim mintaqalarning almashinishi

======

Zonalarning hosil bo'lishi

++++++ 

                          

Yerning tashqi kuchlari bilan bog'liq bo'lgan tabiiy jarayonlar qaysilar?

======

#Nurash, eroziya

======

Tayfun , surilma

======

Zilzila, sunami

======

Barchasi

++++++

 

Zonallik yana nimaga o'z ta'sirini ko'rsatadi?

======

#Aholi joylashishiga

======

Aholi ko'payishiga

======

Azonallikka

======

Barchasi

++++++

 

Issiq o'lkalarda  nimalar yetishtiladi?

======

#Paxta, uzum

======

Uzum, sholi

======

Bug'doy, paxta

======

Paxta, choy

++++++

    

Muz bosish davrida okean sathi  necha metrgacha pasaygan?

======

#100-110

======

80-90

======

90-100

======

120-140

++++++

 

Tabiat zonalari qaysi tog' burmalanishida hosil bo'lgan?

======

#Alp

======

Gersin

======

Mezozoy

======

Kaledon

++++++

 

Quruqlik ichkarisiga tomon okeanlardan uzoqlashgan sari iqlim xususiyatlarining o'zgarishi hisobiga tabiat komponentlari geotizimlarning o'zgarib borishi nima deyiladi?

======

#Sektorlik

======

Azonallik

======

Zonallik

======

Ritmiklik

++++++

 

Yerning ichki jarayonlari va mahalliy omillar tufayli tabiatning komponentlari va geotizimlarning o'zgarishi nima deyiladi?

======

#Azonallik qonuniyati

======

Sektorlik

======

Kenglik zonalligi

======

Tabiat zonalari

++++++

 

O'zbekiston qaysi tabiat zonasida joylashgan?

======

#Cho'l

======

Chalacho'l

======

O'rmon-dasht

======

Dasht

++++++

 

Nima uchun shimoliy yarim sharda yoz qishga nisbatan uzoqroq davom etadi, janubiy yarimsharda aksincha?

======

#janubiy yarim sharda suv yuzasi quruqlikga nisbatan ko`proq

======

yer va quyosh orasidagi masofaga bog`liq

======

shimoliy yarim sharda quruqlik maydoni ko`p

======

yerning og`irligiga bog`liq

++++++

 

Quyidagilardan qaysi biri geografik qobiqning tik tuzilishiga kiradi?

======

 #gidrosfera

======

 iqlim mintaqalari

======  

 tabiat zonalari

======

Cbalandlik mintaqalari

++++++  

 

Eng qadimgi platformalar qaysi  tog` hosil bo`lish bosqichida paydo bo`lgan?

#Kimmeriy, Laramiy

====== 

Kaledon

======

Gersin 

======

Rifey, Baykal

++++++

 

Quyidagi tog`lardan qaysi biri Kimmeriy tog` hosil bo`lish bosqichida paydo bo`lgan?

#Ural

======

Atlas 

======

Kordilyera

====== 

Tyanshan

++++++

 

Gileya va Selva o’rmonlari qaysi iqlim mintaqasida joylashgan?

======

#Ekvatorial

======

Tropik

====== 

Subtropik

====== 

Mo’tadil

++++++