Иностранный язык (руснац 2 семестр 2020-2021)

Иностранный язык (руснац 2 семестр 2020-2021)

Fanning maqsadi–o’rganilayotgan ikkinchi chet  tilini kommunikativ, lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv,   strategik, kasbiy, umummadaniy kompetentlikni integrallashgan yondashuv asosida o’qitishdan iborat. Kompetentlik, kommunikativ va integrallashgan yondashuvlar xorijiy tilni faol kommunikativ muloqot vositasi sifatida kasbiy faoliyatda amaliy qo’llay olish tamoyillariga ko’ra belgilanadi.

Fanning vazifasi–talabalarni nutq vaziyatlarini  to’g’ri baholagan holda ulardan to’g’ri  va  unumli foydalana olishga  o’rgatish, tilning fonetik, grammatik, leksik va stilistik, tipologik jihatdan to’laqonli  nutq   ko’nikmalarini  shakllantirish, shuningdek ularning o’rganilayotgan ikkinchi chet tilida ravon va aniq so’zlashishlarini hamda hozirgi paytda dunyoda sodir bo’layotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy voqelikka o’rganilayotgan chet tilida o’z munosabatlarini bildira olishlarini ta’minlashdan iborat.